Salgs- og leveringsbetingelser

MELDGAARD ​​ELECTRIC A/S
Cvr.nr. 16229709
Grønlandsvej 9 D-F
8700 Horsens
Telefon: +45 75 62 70 00
Hjemmeside: www.me-electric.dk
Email: me@me-electric.dk

Generelle salgsbetingelser

1. Kontraktgrundlag

1.1. Følgende Salgs- og Leveringsbetingelser er indgået mellem Sælger, MELDGAARD ​​ELECTRIC A/S, cvr.nr. 16229709 (Sælgeren) og den i købsaftalen identificerede køber, der er erhvervsdrivende (Køber).

1.2. Medmindre andet er aftalt skriftligt, gælder disse Salgsbetingelser (2019) for Køberens køb af varer og tjenesteydelser fra Sælger (Varer og Tjenesteydelser).

1.3. Efterfølgende ændringer af disse Salgsbetingelser er kun bindende, hvis ændringerne accepteres skriftligt af begge parter. Hvis Salgsbetingelserne afviger fra ordlyden af ​​den indgåede købsaftale / ordrebekræftelse, vil købsaftalen / ordrebekræftelsen have forrang.

2. Købsaftale og ændring heraf

2.1 Køber kan bestille standard- Varer eller standard-Tjenesteydelser hos Sælgeren via telefon, email eller via Sælgers hjemmeside.

2.2 Ikke-standardiserede Varer og Tjenesteydelser, herunder skræddersyede kombinationer af hardware og software, kan Sælger fremsende som et tilbud til Køberen, og tilbuddet udløber 30 dage efter, at det er blevet afsendt, medmindre andet er angivet. Forud for udstedelse af et tilbud skal Sælgeren på anfordring i god tid modtage information fra Køberen om alle relevante planer, specifikationer, rammer, udstyr, infrastruktur, softwareværktøjer og it-systemer.

2.3 Enhver bestilling og ethvert tilbud er alene underlagt disse Salgsbetingelser; ingen købsbetingelser eller lignende fra Køber skal være gældende, medmindre andet er aftalt.

2.4 Der er ikke indgået bindende købsaftale, før en bestilling fra Køber er skriftligt bekræftet af Sælgeren, eller Køber ubetinget har accepteret Sælgerens tilbud.

2.5 Når en købsaftale er indgået, kan en ordreændring fra Køber kun ske mod betaling af rimelige omkostninger, medmindre parterne er enige om andet.

2.6 Når en købsaftale er indgået, men inden Sælger har påbegyndt opfyldelse af ordren, kan afbestilling ske mod Købers betaling af 5% af den aftalte købspris i aftalen. Hvis opfyldelse er indledt, er afbestilling ikke mulig, medmindre andet er aftalt.

3. Levering og risiko

3.1. Medmindre andet er aftalt mellem parterne, skal de købte Varer leveres ex works (Incoterms 2020) fra Sælgerens forretningsadresse. Risikoen for Varerne overføres til Køber, når Køber læsser Varerne fra Sælgerens forretningsadresse.

3.2. Såfremt der er opnået enighed om, at Sælgeren skal sende Varerne, skal Køberen betale alle omkostninger ved fragt, forsendelse og forsikring. Køber bærer risikoen for Varerne, når Varerne forlader Sælgerens forretningsadresse.

3.3. Hvis købsaftalen indeholder, at Sælgeren skal installere Varer og udføre Tjenesteydelser på et sted, der er angivet af Køberen, anses levering som foretaget, når Varerne er monteret på den af Køberen angivne maskine, og evt. software installeret af Sælgeren, og denne har testet, at købte Varer og Tjenesteydelser fungerer som angivet i købsaftalen. Køberen må først tage Varer og Tjenesteydelser i anvendelse efter levering.

3.4 Den af Sælger udførte test er oftest, men ikke nødvendigvis, en SAT-test. Efter udførsel af test, der viser at købte Varer og Tjenesteydelser fungerer som aftalt, sørger Sælger for at opbevare testen i min. 12 måneder efter levering.

3.5. Før og under levering og prøvning skal Køber i god tid stille alle relevante planer, specifikationer, rammer, udstyr, infrastruktur, softwareværktøjer, it-systemer, oplysninger og data til rådighed for Sælgeren. Dette omfatter den hjælp, der er nødvendig for at få adgang til relevante data, der kontrolleres og/eller administreres af Køberen eller hans underleverandører.

3.6. Sælger afholder omkostninger i forbindelse med test før aflevering, herunder rejseomkostninger, værktøj, hjælpeprogrammer til test og aflønning til Sælgers evt. ansatte, der assisterer med testen. Dog, hvis testen må udskydes eller ikke kan færdiggøres grundet Købers forhold, skal Køber afholde Sælgers omkostninger til en fornyet test.

3.7 Sælger skal i forbindelse med test afholde omkostninger til igangsætning og kørsel af de maskiner, købte Varer og Tjenesteydelser er relateret til og stille ovenstående materiale samt standardværktøj til rådighed og afholde løn til egne ansatte, der evt. assisterer med montage af Varer og/eller følger tests

4. Sælgers begrænsede ansvar i tilfælde af forsinkelse

4.1. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i kontraktgrundlaget, er leveringstidspunktet angivet af Sælgeren omtrentligt. Sælgeren kan kræve, at leveringstidspunktet ændres i forbindelse med enhver ændring eller tilføjelse til ordren.

4.2. Forsinkelser, om nogen, giver ikke Køber ret til at hæve købsaftalen, medmindre en sådan forsinkelse varer mere end 30 dage.

4.3. Køber kan ikke kræve erstatning for tab af data, tab af software, eventuelle omkostninger i forbindelse med omkørsel/fornyet indkøring, reetablering, undersøgelse eller lignende eller for driftstab, tab af tid, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab som følge af Sælgers forsinkelse, medmindre Køber kan dokumentere, at forsinkelsen skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra Sælgerens side.

4.4. Under alle omstændigheder er Sælgerens ansvar for et tab (direkte og indirekte) eller erstatning for ethvert krav vedrørende forsinkelse begrænset til direkte og faktiske beløb, der er afholdt grundet forsinkelsen, og under ingen omstændigheder mere end et beløb svarende til 20% af totalprisen i den indgåede købsaftale eks. moms (Kontraktprisen).

4.5. Hvis en forsinkelse indtræffer, eller levering umuliggøres på grund af usædvanlige omstændigheder, herunder i tilfælde af strejke, lockout, brandskade, manglende transportmuligheder, mangler eller forsinkelser med hensyn til varer eller tjenesteydelser fra underleverandører eller lignende, som ikke er Sælgerens skyld, og som Sælgeren ikke var opmærksom på på tidspunktet for accept af købsaftalen, er Sælgeren ikke ansvarlig for eventuelle tab, uanset om disse er direkte eller indirekte.

4.6. I tilfælde af forsinkelse forårsaget af årsagerne i pkt. 4.5 har Køber kun ret til at opsige kontrakten, hvis en sådan forsinkelse varer mere end 30 dage.

4.7. Sælgers leveringsforpligtelse vil blive suspenderet i løbet af leveringshindringen, jf. pkt. 4.5, og Sælgeren har ret til at annullere købet, når leveringshindringen har varet mere end 60 dage, uden at dette giver Køber ret til at kræve erstatning af nogen art.

5. Køberens forpligtelser efter levering af Varerne og / eller Tjenesteydelserne

5.1. Køber skal ved modtagelse og forud for brug, justering eller forarbejdning af de købte Varer og / eller Tjenesteydelser kontrollere, om de købte Varer og/eller Tjenesteydelser svarer til den aftalte kvalitet, mængde, funktionalitet og efterse for eventuelle mangler.

5.2. Køber forpligter sig til nøje at overholde instruktionerne i Sælgerens dokumentation, herunder brochurer, anvisninger og andre skriftlige eller mundtlige oplysninger, som Sælgeren har givet om brug og vedligeholdelse af de købte Varer og/eller Tjenesteydelser.

5.3. Hvis Køberen konstaterer, at de købte Varer og/eller Tjenesteydelser ikke er i overensstemmelse med kontrakten, skal Køber straks indsende en skriftlig klage til Sælgeren med en beskrivelse af fejlen. Reklamationer skal være modtaget af Sælgeren senest 14 dage efter, at fejlen burde eller burde have været opdaget af Køberen. Manglende reklamation over åbenlyse mangler overfor Sælger inden for fristen anses for ubetinget accept.

5.4. Hvis Køberen ønsker at rejse et krav i forbindelse med køb af Varer og/eller Tjenesteydelser, skal enhver reklamation, uanset dens art, være modtaget af Sælger senest 12 måneder fra leveringsdatoen, medmindre andet er aftalt skriftligt.

6. Sælgers garanti

6.1. Hvad angår ny hardware, skal Sælgeren inden for 12 måneders fristen udskifte dele, der er defekte på grund af materialefejl, installationsfejl eller produktionsfejl. Udskiftning finder ikke sted, hvis defekten eller manglen skyldes, at Køber ikke har overholdt Sælgerens anvisninger, se punkt 5.2, hvis udskiftning er påkrævet grundet almindelig slitage, hvis andre reservedele end de originale eller dem, der er specificeret af Sælgeren er blevet brugt, eller hvis reparation er udført af en part, der ikke er godkendt af Sælgeren.

7. Sælgers begrænsede ansvar i tilfælde af mangler

7.1. Udgifter i forbindelse med en berettiget reklamation skal betales af Sælger. Sælger forbeholder sig retten til at fakturere Køber for eventuelle udgifter i forbindelse med uberettiget reklamation.

7.2. Hvis der påvises mangler, som kan gøres gældende over for Sælgeren, har Sælger ret til og er forpligtet efter eget skøn enten at ombytte, afhjælpe fejlen eller give Køber et forholdsmæssigt fradrag i den aftalte købspris inden for rimelig tid.

7.3. Køber har ikke krav på erstatning for tab af data, software eller omkostninger som følge af omkørsel/fornyet indkøring, reetablering, undersøgelse eller lignende eller for driftstab, tab af tid, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab på grund af mangler i de købte Varer og/eller Tjenesteydelser, medmindre Køberen er i stand til at godtgøre, at tabet skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra Sælgerens side.

7.4. Under alle omstændigheder er Sælgerens ansvar for tab (direkte og indirekte) eller erstatning for ethvert krav, uanset om der foreligger en overtrædelse af garantien, kontraktbrud eller andet ansvar, begrænset til direkte og faktiske beløb, der er afholdt grundet manglen, og under ingen omstændigheder mere end et beløb svarende til 20% af Kontraktprisen.

7.5. Sælgers eventuelle forhandlinger med Køberen med henblik på at finde en mindelig løsning på en reklamation indebærer ikke, at Sælgeren har godkendt reklamationen. Sælgeren har derfor stadig ret til at påberåbe sig de aftalte frister for reklamationer og begrænsninger af ansvar over for Køber.

8. Betaling og ejendomsforbehold

8.1. Priser på Varer og Tjenesteydelser, der ikke skal leveres straks, er aftalt med forbehold for ændringer i offentlige afgifter, toldtariffer, valutakurser mv. Hvis sådanne ændringer sker inden levering, har Sælger ret til at justere købsprisen for at kompensere for ændringerne.

8.2 Priser på Varer, der købes online eller i Sælgers fysiske butik, skal betales ved levering, medmindre andet er aftalt. Betaling for øvrige Varer og Tjenesteydelser forfalder 30 dage fra levering.

8.3. Betalingsterminerne for købsaftaler for min. DKK 100.000 er 40% ved indgåelse af købsaftale, 40% ved aflæsning af hardware og 20% efter levering (indkøring af software), med mindre andet er aftalt skriftligt.

8.4. Ved betaling efter forfaldsdato påløber en rente på 2% pr. måned på alle forfaldne fakturaer fra leveringsdatoen, og indtil betaling sker. Dertil kommer et gebyr på DKK 300 for hver skriftlig påmindelse om betaling.

8.5 Indtil fuld betaling for Varer (inkl. evt. renter og omkostninger) er fuldt erlagt, har Sælger ejendomsforbehold i Varerne.

9. Immaterielle rettigheder

9.1 Alle Køberens materialer, herunder, men ikke begrænset til, planer, specifikationer, rammer, udstyr, infrastruktur, softwareværktøjer, it-systemer, information og data, som Sælgeren får kendskab til i løbet af indgåelse af købsaftale og levering af det købte, forbliver Købers ejendom og skal returneres til Køberen efter levering.

9.2. Alle Sælgerens materialer, herunder, men ikke begrænset til, metoder, rammer, retningslinjer, soft-ware kode, tekniske data, information, tekniske processer og forretningsmetoder, hvad enten det er patenterbart eller ej, samt rettigheder som patenter, design, mærker, handel navne, logoer mv, der er relateret til Sælgeren og Sælgerens Varer og Tjenesteydelser, forbliver Sælgerens ejendom. Ejerskabet af sådanne materialer eller rettigheder kan under ingen omstændigheder overføres til Køber som del af en købsaftale. En begrænset brugsret (en licens) til Køberen kan dog ydes, hvis det udtrykkeligt er angivet i købsaftalen, jfr. lige nedenunder.

9.3. Eventuel brug og levering af software fra Sælger er underlagt en licensaftale som nærmere beskrevet i købsaftalen; kort sagt må Køber/Købers kunde kun selv anvende softwaren til aftalt formål (typisk styring af egen maskine), mens Køberen hverken har ret til at modtage softwarekoden eller kopiere softwaren eller overføre brugerrettigheder eller brugeradgang til tredjemand.

9.4. Varer og Tjenesteydelser er designet til normal, kommerciel brug. Der må ikke anvendes Varer eller Tjenesteydelser i kritiske systemer som militære eller nukleare anlæg, forsyningsselskaber eller til politimæssige eller nationale sikkerhedsmæssige formål.

10. Fortrolighed

10.1. Køber anerkender, at disse Betingelser og modtagne oplysninger vedrørende Sælgerens erhvervsvirksomhed og produkter er fortrolige (Fortrolige Oplysninger). Køber accepterer kun at anvende Fortrolige Oplysninger til opfyldelse af sine forpligtelser iht. købsaftalen og accepterer at ikke videregive Fortrolige Oplysninger til andre end sine medarbejdere eller sine helejede virksomheder på en streng need-to-know-basis. Køberens forpligtelser i henhold hertil skal, uanset årsag, bestå uanset annullation, opsigelse eller ophævelse af købsaftalen.

11. Produktansvar

11.1. Medmindre andet er aftalt skriftligt, skal Sælgerens produktansvar for sine Varer og Tjenesteydelser kun dække fysiske skader på fysiske personer og/eller fysiske skader på fast ejendom eller løsøre.

11.2. Det er aftalt mellem Køber og Sælger, at Sælger ikke på noget tidspunkt kan pådrage sig et pro-duktansvar, der overstiger det, der følger af dansk ret om produktansvar.

11.3. Sælgeren er kun ansvarlig for skade forvoldt forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

11.4. Uanset pkt. 11.1 - 11.3 er Sælgeren under ingen omstændigheder ansvarlig for tab af data, tab af software eller omkostninger som følge af omkørsel/fornyet indkøring, reetablering, undersøgelse eller lignende eller for driftstab, tab af tid, tab af overskud, økonomisk tab eller andet indirekte tab.

11.5. For så vidt som Sælger pådrager sig ansvar over for tredjemand som følge af Køberens brug, tilføjelse, ændring, ophugning, bortskaffelse, salg, udlån, udlejning, leasing eller anden brug af de solgte Varer eller Tjenester, uanset om Køberen er berettiget hertil, er Køber forpligtet til at skadesløsholde Sælger, hvis ansvaret overstiger grænserne i punkt 11.1.- 11.4.

11.6. Både Køber og Sælger er pligtige til at lade sig sagsøge ved samme forum, som behandler en eventuel sag om produktansvar mod den anden part.

12. Databeskyttelse

12.1 Ved indgåelsen af denne købsaftale modtager Sælgeren personoplysninger fra Køberen, og Sælgeren har registreret relevant data som led i denne aftale. Køber kan finde oplysninger om Sælgerens behandling af personoplysninger på Sælgerens hjemmeside.

12.2 Hvis der stilles garanti, reklameres eller gøres brug af garanti, kan dette medføre at Køberens personoplysninger (sædvanligvis Køberens navn, købstidspunkt og oplysninger om købte Varer og Tjenesteydelser) overføres til i nødvendig omfanget til importøren eller producenten af Varerne, som kan være placeret uden for EØS, og Køberen giver sit samtykke hertil, jf. købsaftale.

12.3 Køber kan når som helst trække sit samtykke tilbage.

13. Tvister

13.1 Eventuelle tvister vedrørende eller opstået som følge af disse Salgsbetingelser skal afgøres efter dansk ret (ekskl. CISG) ved retssag for domstolen ved Sælgers hjemting.